రీడింగ్ రూమ్స్

అనువికజ్  మరియు  స్కూల్ద్యుదేస్  వారు సంయుక్తముగా  వివిధ కార్యక్రమాలను ప్రారంభిస్తున్నారు .

అందులో  భాగముగా  2015 సంవస్తరానికి గాను గ్రంధాలయాలు, చదువొ కోటానికి  కమ్మ్యూనిటి హాలుల  నిర్మాణాలను  నీలగిరి జిల్ల లో  చేపడుతున్నారు . స్కూల్ద్యుదేస్  వారు ఈ గ్రంధాలయాలు పుస్తకాలను దానము  చేయుచున్నారు

ఫోటో గ్యాలరీ