విరాళాలు

కార్పొరేట్ల సామజిక భాద్యత  అనే  పద్దతి ద్వారా కంపెనీలు కార్పొరేట్ల సామజిక  భాద్యత ప్రపంచంలో చాలావరకు సాంఘిక కార్యక్రమాలను ఈ కార్పోరట్లు చేబడుతున్నాయి. SRM ఫౌండేషన్ వారు, వారి కార్యక్రమాలు విజయ వంతం కావటానికి వివిధ రకాలుగా ప్రోత్సహిత్సుంది..మా యొక్క ఫౌండేషన్ ప్రభుత్వంచేత రిజిస్టర్ చేయబడి వున్నది.కావున మా ఫౌండేషన్కు ఇవ్వబడే విరాళాలు పన్ను చట్టము,1961 సెక్షను 80G ద్వారా మినహాయీంపు లభిస్తుంది.కావున విరాళాలు ఇవ్వ దెలుచుకునె వారు క్రింది చిరునామాకు పంపగలరు.

సరోజ  ఋఅమచ్స్న్ద్రన్ మెమోరియల్ ఫౌండేషన్ IDBI బ్యాంకు, సోన బిల్డింగ్, 37 పి రామస్వామి   రోడ్ , ఆళ్వార్పేట్ , చెన్నై – 600018

IFSC CODE : IBKL0000022 ACCOUNT NO : 022104000004640

ఫోటో గ్యాలరీ